۱۳۸۷ فروردین ۸, پنجشنبه

لینک آموزش انگلیسی

کلی

http://www.blogs.english4today.com

http://www.english4today.com

خواندنی

تست

http://www.languagesystems.com/wptest

شنیدن

این سایتها برای تقویت شنوایی در زبان انگلیسی بسیار مفید است

http://www.esl-lab.com

http://www.admc.hct.ac.ae/hd1/english/listen/index.htm

هیچ نظری موجود نیست: